Tango ved Scandlines Portalen 22. juli 2016

Besøg den renoverede Gedser Station, som i TV-serien Matador dannede rammen om togrejsende til og fra Korsbæk. Stationen er nu omdannet til et smukt rum med plads til kulturelle aktiviteter, og Sydhavsøernes Tangoforening er glade for at kunne byde op til dans fredag den 22. juli 2016.

Alle er meget velkommen – både rutinerede tangodansere og jer, som er nysgerrige efter at prøve den argentinske tango! Husk at medbringe sko med glatte såler – og undgå tynde stilethæle! Tilmelding er ikke nødvendig!

Program

Kl. 19:30          Begynderintro v/ Ulla Olsen
Betaling for undervisning: Vi lader hatten gå rundt
Kl. 20:30          Milonga
Entré: 40 kr. incl. et glas vin (medbring gerne selv flere drikkevarer)
Kl. 00:00          Tak for i aften

Vi glæder os til at se jer på stationen, Moltzausgade, Gedser Færgehavn, 4874 Gedser.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: uo@dialogogdans.dk.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Regnskab for 2015

Regnskab for Sydhavsøernes Tangoforening
Resultatopgørelse 2015
Indtægter
Kontingenter:
I alt kontingenter indbetalt i 2015 1800
Indtægter i forbindelse med arrangementer:
Workshop 14. marts 2015 (4800-2100) 2700
Indtægter i alt 4500
Udgifter
Internet 180
Bankgebyrer 336
Diverse forplejning til arrangementer * 968,72
Honorarer ifm. workhops 3738,5
Indkøb af musikanlæg 4298
Indkøb af dansegulv 4298
Tilbagebetaling af tilgodehavender 375
Udgifter i alt 14194,22 -14194,22
Resultat 2015 -9694,22
Balance pr. 31.12.2015
Aktiver
Indestående på bankkonto 47,46
Kassebeholdning 220
Aktiver i alt 267,46
Passiver
Saldo primo 9961,68
Årets resultat -9694,22
Passiver i alt 267,46
Bente Sander (revisor)                 Helle Wedel-Jørgensen (formand)               Ulla Olsen (kasserer)
* Udgiftsbilag vedr. forplejning
1 97,55
2 252,75
3 73,5
4 90,4
5 29,4
6 34,9
8 390,22
I alt 968,72
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra generalforsamling 6. marts 2016

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Debat om foreningens fremtid. Hvad vil vi med vores forening?
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2017
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 7. Bestyrelsen konstituerer sig (bestyrelsen går afsides)

Referat

Punkt 1.
Referent: John, dirigent: Susanne
Derudover tilstede: Peter H., Finn, Helle, Ulla, Kæth, Helge, Annette og Connie

Punkt 2.
Formandens beretning: Helle, vores formand, ønsker at trække sig af personlige grunde, hvilket bestyrelsen er orienteret om før sommerferien. Hun har været aktiv indtil nu, men ønsker, at der vælges en afløser ved denne generalforsamling. Der har været et par arrangementer i foråret 2015 – bl.a. workshop med Jens-Christian og Lilia samt tango på torvet i Nykøbing. Siden sommereren har der ikke været så meget gang i foreningen.

Punkt 3.
Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Ulla Olsen. Vi har i løbet af året investeret i musikanlæg og dansegulv. Foreningens aktiver er derfor i dag kun på kr. 267,46. Regnskabet godkendt af forsamlingen.

Punkt 4.
Debat om foreningens fremtid: Vi var 21 medlemmer i 2015. Der er ikke opkrævet kontigent for 2016, da der har været lidt tvivl om, hvorvidt foreningen skal fortsætte eller ej. Fordelen ved at have en forening er, at vi kan få lokaler gratis via Guldborgsund Kommune. Der synes at være bred enighed om, at foreningen skal fortsætte. Spørgsmålet er, om der er nok, der aktivt vil bakke op om foreningens arrangementer, og kan vi stille med 5 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter? Er der nogen, som gider at arrangere dans? Hvad er tilstrækkeligt? Umiddelbart var der enighed om, at vi tager det stille og roligt, men sørger for, at foreningens fortsat lever.

Punkt 5.
Kæth og Ulla er på valg og genopstiller. Finn og Bente opstiller til bestyrelsen. Gitte opstiller som suppleant. Peter Erik ønsker af personlige årsager at træde ud af bestyrelsen og i stedet være suppleant

Bestyrelsens sammensætning bliver herefter følgende:

Susanne, formand
Ulla, kasser
Kæth, bestyrelsesmedlem
Bente, bestyrelsesmedlem
Finn, bestyrelsesmedlem
Gitte, suppelant
Peter Erik, suppleant

Idet Bente indtræder i bestyrelsen, valgtes Peter til revisor og John til revisorsuppelant.

Punkt 6.
Generalforsamlingen vedtog sidste år, at kontingentet for 2016 skulle være 100 kr. Fastlæggelse af kontingentet for 2017 udsættes til generalforsamlingen 2017, som så vidt muligt afholdes i januar 2017. Peter foreslog deadline for indbetaling af medlemskontingent 31. marts, hvilket blev vedtaget.

Eventuelt
Peter fortalte om, at tangoen har været nævnt i diverse artikler – bla. magasinet Søfart og højskolernes årskatalog.

Generalforsamlingen sluttede som altid af med milonga og hyggesnak!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Regnskab for Sydhavsøernes Tangoforening

Resultatopgørelse 2014
Indtægter
Kontingenter:
For 2014 2375
For 2015 200
I alt kontingenter 2575 2575
Indtægter i forbindelse med arrangementer:
SydhavsMilonga 23.03.14 200
Workshop 17. maj 4480
Workshop 8. november 2385
I alt for arrangementer 7.065 7.065
Støttemidler fra Guldborgsund Kommune 5.800
Indtægter i alt 15440
Udgifter
Internet 305
Bankgebyrer 226
Diverse forplejning til arrangementer 1865,17
Honorarer ifm. workhops 7750
Lokaleleje 500
KM-penge/Aktiv Marielyst 1075
Udgifter i alt 11721,17 11721,17
Resultat 2014 3718,83
Balance pr. 31.12.2014
Aktiver
Indestående på bankkonto 9561,68
Kassebeholdning 400
Aktiver i alt 9961,68
Passiver
Saldo primo 3644,3
Årets resultat 3718,83
Medlemmers tilgodehavende * 2600
Difference -1,45
Passiver i alt 9961,68
Bemærkninger
* Indbetalinger til WS den 8. november 2014 med Jens-Christian Ravn, som blev erstattet af WS med Lotte Elvang.
Tilgodehavendet ventes anvendt til ws med Jens Christian Ravn i marts 2015. Kan indbetaleren ikke deltage i marts, udbetales det beløb, vedkommende har til gode.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamling 2015

Sydhavsøernes Tangoforening Generalforsamling d. 18. Januar 2015

 

Peter Dirigent

John Referent

 

 1. Forsamlingen lovligt indsamlet

 

Peter forslår punkt 6 – eventuelt og punkt 7 dannelse af bestyrelse

 

 1. Formandens beretning:

Vi har pt. et medlemstal på 29 medlemmer

Aktiviteter i årets løb:

SydhavsMilonga: 23. marts

Herefter gik vi grundet dalende besøgende til Milongaerne over til at afholde workshops og milongaer sammen en gang i kvartalet i stedet for en gang om måneden.

Workshop og Milonga: 17. maj

Workshop og Milonga: 8 nov.

 

I sommer havde vi forskellige udendørs arrangementer:

Aktiv Marielyst: 3 onsdage ( hvoraf den ene blev aflyst pga vejret)

Café Trekanten

 

Vores formål med disse aktiviteter var at gøre lokalsamfundet opmærksomme på den argentinske tango samtidig med at medlemmerne fik mulighed for at danse og mødes i sommerpausen.

 

2 par er efterfølgende startet på begynderholdet efter de forskellige arrangementer.

 

Vi overvejer, om vi skal gentage Aktiv Marielyst. Måske i en lidt anden form uden undervisning, men hvor medlemmerne i stedet hiver nogen ud på gulvet.

 

Late night og dansens dag er også under overvejelse.

Der er jævn enighed om, at vi alle kan tage ansvar og deltage i både undervisning og at tage folk med op gulvet.

Sus foreslår, at vi laver et tangointroduktions arrangement, som Gitte kan få i lokaltv – tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

– Ingen indsigelser mod beretningen – godkendt

 

 1. Fremlægning af revideret regnskab – godkendt

 

 1. Fastlæggelse af kontigent for 2016

Kontingentet forbliver på samme niveau – dvs. 100 kr. pr. år.

Foreningens penge skal bl.a. bruges til indkøb af nyt musikanlæg.

Guldborgsund har et danselokale, man måske kan leje i Sakskøbing på Fabriksvej 15. Bestyrelsen overvejer muligheden.

 

5.  Valg af bestyrelse

Peter-Erik, Susanne og Helle er valgt til bestyrelsen,

John og Finn er suppleanter

Bente er genvalgt som revisor – revisorsuppleant: Peter

Bestyrelsen består af:

Formand Helle

Kæth, Ulla (kasser),  Susanne og Peter-Erik.

6.  Eventuelt

Bente arbejder på at skaffe et mobilt dansegulv, som kan lægges på plæner etc. Hun søger forskellige fonde om tilskud til formålet.

Peter-Erik kender nogen med viden om den slags.

Bestyrelsen tager sig af dansens dag!

 

/John

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2015

Søndag den 18. januar 2015 afholder foreningen generalforsamling! Alle nuværende og kommende medlemmer opfordres til at deltage! Meld meget gerne på forhånd, om I kommer, da vi byder på et glas vin og hapsere! Se indkaldelsen nedenfor!

 

Generalforsamling I Sydhavsøernes Tangoforening – Søndag d.18.januar 2015 kl 14:00 – 15:30 med efterfølgende MILONGA til kl 18:00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2016
 5. Valg af bestyrelse, suppelanter, revisor og revisorsuppleant
 6. Bestyrelsen konstituerer sig (bestyrelsen går afsides)

Milonga

Tre bestyrelsesmedlemmer skal vælges for de næste to år. På valg er Helle Wedel-Jørgensen, Joan Pedersen og John Rask. Joan ønsker ikke at fortsætte. Helle genopstiller, Susanne, der er suppleant nu, stiller op til bestyrelsen, Gitte genopstiller som suppleant, og John genopstiller, med mindre en anden vil stille op. Kæth Carlsen og Ulla Olsen fortsætter som bestyrelsemedlemmer i 2015.

Alle, der kunne være interesseret i at deltage i bestyrelsearbejdet som enten bestyrelses­medlem eller suppleant bedes meddele os det snarest muligt. Vi hører også gerne fra vores nuværende suppleanter, revisor og revisorsuppleant, om I genopstiller!

Generalforsamlingen bliver i år afholdt i Nykøbing F Hallen, lokale 14, og der vil som nævnt blive budt på vin og hapsere i forbindelse med generalforsasmlingen.

Kærlig hilsen på bestyrelsens vegne

Helle & Ulla

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Tango i forbindelse med Aktiv Marielyst

 

I forbindelse med projektet Aktiv Marielyst deltager Sydhavsøernes Tangoforening for at udbrede kendskabet til den argentinske tango – og for at gøre opmærksom på muligheden for at danse her på Sydhavsøerne!

Aktiv Marielyst byder på en række tilbud – ud over argentinsk tango, og du kan læse mere om de enkelte dages program på Guldborgsund Kommunes hjemmeside: http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Fritid/Aktiv_Marielyst.aspx, eller på Facebook: https://www.facebook.com/aktivmarielyst?fref=ts

Vi håber, I har lyst til og mulighed for at være med én eller flere af de tre onsdage, hvor der er liv i Marielyst.  Vi lægger ud allerede i morgen eftermiddag og håber at se en masse glade tangdansere – nye såvel som rutinerede! Nedenfor kan du se tidspunkterne for tango i Marielyst:

Uge 29 onsdag d. 16. juli: Kl 14:00 – 16:30
Uge 30 onsdag d. 23. juli: Kl 13:30 – 16:00
Uge 31 onsdag d. 30. juli: Kl 13:00 – 15:00

Alle onsdage starter med 1 times Intro til Tango, så hvis I kender nogen, som kunne tænke sig at prøve, vil der være mulighed for en smagsprøve. Efterfølgende vil der være Milonga.
Det vil være rigtig  dejligt, hvis I har lyst til at komme og bakke op om arrangementet.

Det er gratis at deltage, men vi tager gerne imod frivillige bidrag og lader hatten gå rundt til slut.

tango

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Workshop, fællesspisning og milonga den 17. maj

Lørdag den 17. maj 2014 vil vi igen holde et større tangoarrangement i de dejlige lokaler i Kettinge Fritidscenter!

Programmet starter kl. 14:00 – sharp! og byder på 2 x workshop à en times varighed med Linus Aaby og partner. I pausen mellem de to workshops byder vi på kaffe og kage – sandsynligvis hjemmebag. Efter undervisningen vil der lige som sidst være mad fra en fælles buffet, hvortil alle deltagere bedes medbringe en lille lækker ret, og endelig vil der være milonga  – næsten frem til midnat. Der er mulighed for at købe et glas vin eller to til maden – eller senere, så husk kontanter!

Prisen for hele arrangementet er bare 200 kr. for medlemmer af Sydhavsøernes Tangoforening og 250 kr. for ikke-medlemmer. Du kan i forbindelse med arrangementet melde dig ind i foreningen. Det koster 100 kr. om året. Ved indmeldelse i maj måned vil kontingentet for resten af 2014 være 75 kr.

Tilmelding til arrangementet kan ske til Helle på: hellebihl@gmail.com eller Ulla på: uo@dialogogdans.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Foreningens første fest

Efter flere lidt sløve practicas har foreningen besluttet, at det er sjovere at lave tangofester end practicas.

Det første større arrangement med workshop, mad og milonga blev holdt i Kettinge Fritidscenter Lørdag d. 30. november. Der var mange glade mennesker, og med et tilskud fra foreningens kassebeholdning kom arrangementet til at hænge fornuftigt sammen. Meget tyder på, at det er denne model med et større arrangement en gang i kvartalet, vi vil bruge fremover.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Practica hver anden tirsdag!

Vi har som noget nyt indført practica hver anden tirsdag i ulige uger. Kl 19:00 – 21:00.

Pt. har vi til huse hos Christian, Langgade 27, 4800 Nykøbing F.

Men vi arbejder på at finde et andet sted med mere plads.

Udgivet i Ikke kategoriseret | 6 kommentarer